ICoronaVirus Kwindawo Esihlala Kuyo

Yintoni Esimele Siyenze Xa Sisiva Ukuba Kukho Umntu Onesifo Secoronavirus Ekuhlaleni?

Simele: 

 • Mhlambi sifonele lo ntsapho ukuba siyazana nayo sibonise inkxaso sidlulisele iminqweno emihle size sibancede baqine
 • Sihoye eyethu intsapho ngokuthi sihlale ekhaya ngalo lonke ixesha ngaphandle kokuba kufuneka siyokuthenga into etyiwayo, siyopeya igranti, sisiya kwaGqirha okanye eKliniki.
 • Sinxibe iimaski kwaye siqinisekise ukuba onke amalungu entsapho yethu nawo anxiba iimaski xa siphuma emakhaya. Silandele isikhokelo sokunxiba, sokuphatha nesokuhlamba iimaski.
 • Sisebenzise isanitizer ezifumaneka ezi teksini,nakwivenkile ukuze sicoce iizandla zethu kwaye siqinisekisa ukuba wonke umntu entsatsheni wenza into efanayo.
 • Siqinisekise ukuba oonoteksi kunye nonovenkile bathobela imithetho malunga nokugcina umtyhi phakathi kwabantu,kwaye asizisebenzisa iiteksi kunye neevenkile ezingawuthobeliyo lo mthetho.
 • Sihlambe izandla zethu ngesepha namanzi kangange mizuzwana eyi-20 xa sibuya, kwaye siqinisekisa ukuba wonke umntu entsatsheni wenza okufanayo
 • Sisebenzisane kunye namaqela askrinayo eSebe LezeMpilo namanye amagosa asemthethweni aze kusinceda
 • Sizame ukutya okusempilweni kuquka ifruthi eninzi kunye nevegi
 • Silime eyethu ifruthi nevegi ukuba kunokwenzeka,sizifuyele ezethu iinkuku nemfuyo.

Asimele: 

 • Sityelele okanye siyokubuthela iintsapho
 • Sisondelelane de sibambane nalo naliphina ilungu lentsapho ( okanye abanye abantu) ukuba sibabona eteksini okanye edolophini
 • Sibeke amabala umntu ngokuza nesifo ekuhlaleni
 • Sithethe kakubi ngalomntu nentsapho yakhe
 • Simeme okanye sicele ukubuthelwa nguye nabani na, ngaphandle kokuba liqela elisuka kwiSebe LezeMpilo kwaye lize ngokuzo kuskrina