Updates

R350 Grant Application methods Xhosa

R350 Grant Application methods Xhosa

ISAZISO ESINGXAMISEKILEYO ESISUKA KWASASSA Inkqubo yokufaka isicelo segranti ye R350 yokuba umntu engaphangeli seyiqalile ukusebenza ngoMvulo  umhla we 11 Meyi 2020. Bonke abemi boMzantsi Afrika abafanelekayo, bakhuthazwa ukuba bafake isicelo izicelo zabo Nazi...

iiGranti / Grants

iiGranti / Grants

Isicwangciso Sikarhulumente Sokuncedisana Namakhaya Ngexesha le COVID-19.  Ukususela ngoMeyi iGrant yabantwana izakonyuswa okwexeshana ngeR300 kumntwana ngamnye (umzekelo ukuba umntwana mnye-ufumana R440 +R300  =R740 ukuba babini iyakuba R440 x 2=R880 + R300 x 2 = R...

Corona Virus Data

South Africa

Confirmed Cases

0

Recent Videos

Loading...

partners

SAcoronavirus.co.za