ICoronaVirus Kwindawo Esihlala Kuyo

Sinokwenza Ntoni Xa Sisiva Kukho Umntu Onesifo Se CoronaVirus Ekuhlaleni?

Oko kwenzekayo xa umntu enecoronavirus Xa umntu ethestiwe kwaye kufunyaniswe ukuba unale virus, kufuneka aye kwindawo azoba kuyo YEDWA angadibani namntu. Ukubekwa komntu endaweni YEDWA oko kubonisa ukuba NGOKUQINISEKILEYO unayo le coronavirus. Kwindlu enkulu nenabantu abambalwa kungalula ukuba umntu onale virus ahlale kwigumbi elilodwa lakhe. Kwindlu encinci enabantu abaninzi, ayikwazi kwenzeka lonto. Xa kunjalo umntu onale virus umele athathwe ngabantu abaqeqeshiweyo bezempilo nabanxibe Impahla Yokuzikhusela (PPEs) bamse esibhedlele okanye kwindawo eyenziwe yakhuseleka liSebe LezeMpilo eyenzelwe  ukubeka abo bamele bahlale BODWA. Le ndawo imele ibe nabantu abaqeqeshelwe ezempilo ukuze bahoye aba bantu. Akukho mntu umele abakhaphe,nkqu nokuba lilungu losapho. Le nto ayilulanga kwaphela kumntu wonke, kodwa iyimfuneko ukuze kukhuselwe abanye abantu ukuba bangasulelwa sesi sifo. Ukuba umntu owosulelekileyo uhlala ekhaya, akumele kubekho mntu nkqu namalungu osapho amele angene kwigumbi akulo ngaphandle kokuba banxibe iimpahla zokuzikhusela(PPEs). Abanye abantu abamele bazotyelela okanye bazokubuthela le ntspaho. Kwanale imeko ayilulanga,yahlukile kwindlela thina maXhosa  esiqhele ukuxhasana sithuthuzelane size silile kunye ngayo, kodwa iyimfuneko le nto ukuze sinqande ukunwenwela kwale virus kwabanye abantu. (Kubalulekile ukuba abantu ababekwe BODWA siqiniseke ukuba bane cellphone ene airtime,idata kunye ne charger). Oku kuzakubanceda bakwazi ukuqhubeka beqhagamishelana nentsapho,izihlobo nezalamane zabo. Abantu abahlala BODWA abanakuvela nje baphume de babe kanti baphile qethe kwaye bathestiwe ukuba ivirus ebikubo inyangiwe kwaye abasenayo.