ICoronaVirus Kwindawo Esihlala Kuyo

Sinokwenza Ntoni Xa Sisiva Kukho Umntu Onesifo Se CoronaVirus EKuhlaleni?

Indlela Icoronavirus Edluliselwa Ngayo Ukusuka Komnye Umntu Iye Komnye

Le virus ihamba nomoya ongena uphuma emiphungeni,umoya esiwuphefumlayo usoloko unamathontsi amancinci amanzi, kwaye le virus ibakula mathontsi xa umntu ephefumlela ngaphandle. Ngoko ke, xa umntu ekhohlela okanye ethimla la mathontsi ahamba umgama omde. Ukuba ke ngoku umntu ephefumlela ngaphakathi ungenisa lomoya kunye nevirus ekula mathontsi,ngolohlobo uyasuleleka. Kungoko kufuneka sisoloko sinxibe iimask ngalo lonke ixesha siphakathi kwabantu ezivenkileni,eziteksini nasemingcwabeni (asizinxibi phakathi kwabantu esihlala nabo endlini). La mathontsi akwawela kwindawo yonke engqonge lomntu kwaye ayakwazi ukuhlala kangangentsuku ezi-2 ukuya kwezi-4. Le nto ithetha ukuba,ukuba uphatha ezindawo ziwelwe ngalamathontsi, uze uphathe umlomo,amehlo,impumlo le virus ingangena kumzimba wakho. Kungenxa yale nto, kufuneka sihlambe izandla, sihlambe izandla siphinde sihlambe izandla rhoqo ngakumbi xa besidibene nabantu.