Isicwangciso Sikarhulumente Sokuncedisana Namakhaya Ngexesha le COVID-19. 

  • Ukususela ngoMeyi iGrant yabantwana izakonyuswa okwexeshana ngeR300 kumntwana ngamnye (umzekelo ukuba umntwana mnye-ufumana R440 +R300 

=R740 ukuba babini iyakuba R440 x 2=R880 + R300 x 2 = R R1 480 njalo njalo).  

  • Ukususela ngoJuni ukuya ngo-Oktobha 2020 umntu opeyela umntwana uyakufumana iR500 kuphela kungakhathaliseki ukuba bangaphi abantwana abapeyelayo(umzekelo: ukuba upeyela umntwana omnye R440 +R500 = R900, kanti ukuba babini R440 x 2 =R880 + R500 = R1 380. 

Nabani na omnye opeya igrant imali yakhe izakonyuswa nge R250 ukususela ngoMeyi ukuya ngo-Oktobha 2020. 

QAPHELA: 

  • Abantu abapeyela  ubudala nokukhubezeka emzimbeni bona bazakufumana ipeyi yabo   ngomhla we-4 ku KUMEYI 2020
  • Ze eyabantwana nabo bonke abanye abantu bayifumana ngomhla  we6 KUMEYI 2020