Igranti Yabantu Abangathathi-ntweni Ngeli xesha Lonxunguphalo (Social Distress Relief Grant) Yi-R350

Le granti inokufunyanwa nguye nabanina ongummi waseMzantsi Afrika okanye ongumhlali osisigxina ekunzima kuye ukuhlangabezana neemfuno ezisisiseko zokuphila zamihla le. Izakuhlawulwa abantu abaphantsi kwemeko okanye kweemeko ezichazwe apha ngezantsi:

  • Umntu olindele isicelo sakhe segranti
  • Lo ufaka isicelo seyizinyanga ezingafikanga ku-6 efunyaniswe ukuba akanakukwazi ukuphangela ngenxa yempilo¬†
  • Oyena mntu bekuxhonyekekwe kuye uswelekile,kwaye isicelo sifakwa zingekapheli iinyanga ezi-3 eswelekile
  • Akukho mntu ufumana imali yesondlo somntwana kumzali omele ukuba uyondla,kwaye bukho ubungqina obubonisa ukuba kuzanyiwe ukusifumana kodwa akwaphunyelelwa,
  • Oyena mntu ebesondla usapho uthunyelwe kwelinye kumaziko karhulumente(njengentolongo,kwisibhedlele sabagula ngengqondo okanye kwindawo enceda abo banengxaki yokusebenzisa kakubi iziyobisi)
  • Lo ufaka isicelo uye watshachazelwa yimeko yonxunguphalo njengoko ichaziwe kuMthetho Olawula Imeko Yonxunguphalo (umzkl.uchatshazelwe yiCovid-19)
  • Lo ufaka isicelo akukho ncedo alufumanayo nakowuphina umbutho okanye ukuba isicelo sakhe sinokukhatywa singabangela ubunzima kuye

Le granti izakuhlawulwa kangangenyanga ezi-3. Inako ukolulelwa ezinye iinyanga ezi ntathu phantsi kwemeko ezithile

Qaphela: Akukho mntu ufumana igranti (eyabantwana,eyobudala,eyabakhubazekileyo,ifoster care nayiphina enye) unokuphinda afumane le granti yemeko yonxunguphalo ngaxeshanye. Nabani othi azifumane ngaxeshanye ezi granti kufuneka aphinde ayibuyise lo mali ayifumene ngokungekho mthethweni,isenokutsalwa kuye kwigranti ayifumanayo. Sekunjalo,abo bathi bachatshazelwe yimeko yonxunguphalo(njege Covid -19) banako bona ukuzifumna zombini ezi granti kwaye akukho mfuneko yokuba bayibuyise imali abayihlawuliweyo.

Ungafaka Isicelo Ukususela NgoMeyi 2020