ICoronaVirus Kwindawo Esihlala Kuyo

Sinokwenza Ntoni Xa Sisiva Kukho Umntu Onesifo Se CoronaVirus Ekuhlaleni?

Icoronavirus iya ingena kwindawo esihlala kuzo. Abantu abasuka kwezinye iindawo kusenokwenzeka ukuba baye beza nayo, kodwa bona bengazi ukuba bahamba nayo, baze bangene nayo ekuhlaleni. Imeko enje zange sadibana nayo ngaphambili. Kuba nzima ke ukumelana nemeko ongazange wajamelena nayo ngaphambili. Kubalulekile ke ukuyazi into yokuba abantu abazikhetheli ukuba nale virus, kwaye ayingomnqweno wabo ukuyidlulisela kwabanye abantu.

Icoronavirus ingena emzimbeni womntu ngomlomo, amehlo neempumlo,ihlale kubo kangangentsuku ezi-14,ngamanye amaxesha nangaphezulu. Ityhutyha umzimba wonke ngokukhethekileyo iya kwimiphunga. Kuninzi lwabantu,ngakumbi abasebatsha nabantu abomeleleyo abangenazo ezinye izigulo, basenokungabokalisi ziimpawu kwaphela okanye ibe nje ziimpawu zeflu eqhelekileyo. Kodwa ke kwabanye, isenokuba ngamandla ize ichaphazele imiphunga ngokuyonzakalisa. Oku kubangela abantu baphefumle nzima,kwaye kungafuneka bafumane unyango olukhethekileyo esibhedlele. Abantu abasele bekhulile,ababuthathaka,nabane zinye izifo(ITB,HIV/AIDS,iswekile,nezinye) ngabona bachanabeka ngamandla,kodwa nabanina angachanabeka ngamandla. Abantu aba-2 kwaba-100 abanale virus bayafa.