ICoronaVirus Kwindawo Esihlala Kuyo

Sinokwenza Ntoni Xa Sisiva Kukho Umntu Onesifo Se CoronaVirus Ekuhlaleni?

Abantwana Abane Coronavirus

Asinakulindela abantwana abancinci (mhalwumbni abangaphantsi kwe-16 yeminyaka) ukuba babe kwndawo yabo BODWA. Kuzakufuneka kwenziwa amalungiselelo akhathekileyo  khon`ukuze umzali okanye ubhuti okanye usisi wakhe ahlale kunye naye. Lo mntu azakuhlala kunye naye kufuneka anxibe iimpahla zokuzikhusela ezipheleleyo(PPEs), nokuba kusekhaya okanye naphina apho umntwana abakewa khona. Ayiqhelekanga into yokuba abantwana baguliswe kakhulu yi coronavirus, kodwa banakho ukuyidlulisela kwabanye abantu. Bamele bangadibani okanye babonane nezihlobo zabo okanye nabani na ngaphandle kwalowo umjongile uhlala kunye naye.

Abantu Abadala Abane Coronavirus

Abantu abadala (abangaphezu kwe-60 yeminyaka), ngakumbi ukuba banezinye izigulo abanazo, basesichengeni sokuguliswa ngamandla yile virus. Kuzakufuneka babekwe kwindawo EYODWA, behoywe ngumntu oqeqeshelwe ezempilo.