ICoronaVirus Kwindawo Esihlala Kuyo

Sinokwenza Ntoni Xa Sisiva Kukho Umntu Onesifo Se CoronaVirus Ekuhlaleni?

Abantu Abaye Badibana Nomntu Onesifo Se Corona Virus

Nabanina oye wadibana nomntu onesifo secoronavirus usenokuba naye wosulelekile. Abo bantu bojongwa njengabo banokosulela abanye ,  kwaye bamele bathestwe ngokukhawuleza. Bonke abo badibene nomntu onesisifo bamele babekwe EKHUSINI(Qaurantine). IKHUSI yindawo yabo bantu BASENOKUBA necoronavirus. Xa besekhusini akumele badibane nabanye abantu,kufuneka bazihlalele emakhayeni abo. Kunganzima ukuba seKHUSINI xa usekhaya (kwindlu encinci enabantu abaninzi) xa kunjalo bamele basiwe kwindawo iSebe LeZempilo eliyilungiselele abantu abamele babe SEKHUSINI. (kubalulekile ukuqinisekisa ukuba abantu abaseKHUSINI banayo ifoni,ne-airtime eninzi okanye idata kunye necharger ukuze bakwazi ukuqhagamishelana nabantu). Yeyona nto ifanelekileyo ukuba abantu abaseKHUSINI bathestwe. Ukuba iziphumma zabo zinegethivu,banakho ukuphuma ekhusini babe kunye nabanye abantu okanye bagoduke. Ukuba iziphumo zabo ziphozithivu kufuneka bayokuhlaliswa BODWA. Ukuba abazokuthestwa,kufuneka bahlale iintsuku ezi-14, xa kungabonakali zimpawu zevirus banako ukukhululwa baphume ekhusini babuyele kubomi babo bangaphambi kokufakwa ekhusini.